Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Dungpenta (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 15:51, ngày 4 tháng 4 năm 2019 Dungpenta Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 09:15, ngày 9 tháng 12 năm 2018 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Dungpenta từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, đóng góp nhiều)