Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng F~viwiki (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 15:21, ngày 14 tháng 7 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm F~viwiki từ người tự đánh dấu tuần tra, bot giả và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên (nhiệm vụ hoàn thành, khi nào cần quyền này bạn vui lòng đề nghị nhé)
  • 05:22, ngày 27 tháng 6 năm 2013 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm F~viwiki từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra, bot giả và tuần tra viên (ẩn trong tuần tra bài mới)
  • 11:40, ngày 4 tháng 6 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm F~viwiki từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và bot giả (tam thời cấp cờ này trong 2 tuần để ẩn sửa đổi)
  • 15:08, ngày 3 tháng 6 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm F~viwiki từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy)