Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Gia Nạp nhân (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 11:54, ngày 2 tháng 10 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Gia Nạp nhân từ người tự đánh dấu tuần tra, bot giả, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa (xong)
  • 10:37, ngày 2 tháng 10 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Gia Nạp nhân từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và bot giả (tránh tràn trang Thay đổi gần đây khi thực hiện công tác bảo quản với số lượng lớn)
  • 17:10, ngày 13 tháng 1 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Gia Nạp nhân từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa
  • 03:02, ngày 5 tháng 9 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Gia Nạp nhân từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (tài khoản tin cậy)