Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Grenouille vert (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 07:03, ngày 29 tháng 4 năm 2020 Grenouille vert Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 05:36, ngày 27 tháng 6 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Grenouille vert từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra