Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Jspeed1310 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Điều phối viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 07:56, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Jspeed1310 từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên và tuần tra viên đến điều phối viên (Điều phối viên đã mặc định có những quyền này)
  • 21:36, ngày 6 tháng 2 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Jspeed1310 từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên và tuần tra viên (tài khoản đã lâu không hoạt động)
  • 20:50, ngày 3 tháng 11 năm 2014 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Jspeed1310 từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và điều phối viên (Theo Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Jspeed1310)
  • 17:12, ngày 12 tháng 1 năm 2014 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Jspeed1310 từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa
  • 01:26, ngày 11 tháng 1 năm 2014 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Jspeed1310 từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên được tín nhiệm)