Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Ngochue456 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 09:14, ngày 26 tháng 2 năm 2019 Ngochue456 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 04:37, ngày 5 tháng 11 năm 2017 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngochue456 từ người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và tuần tra viên (thành viên có nhiều đóng góp trong công tác tuần tra)
  • 01:37, ngày 22 tháng 8 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngochue456 từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa (thành viên chống phá hoại)
  • 04:01, ngày 26 tháng 7 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ngochue456 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo/dịch nhiều bài viết)