Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Ninh Chữ (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 02:59, ngày 3 tháng 9 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ninh Chữ từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên có nhiều bài viết chất lượng)