Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Prenn AWB (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

 • 06:33, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra (Xong)
 • 06:28, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và bot giả (Thử)
 • 10:34, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra (Xong)
 • 07:34, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và bot giả
 • 01:06, ngày 7 tháng 2 năm 2017 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra (- flood)
 • 04:50, ngày 12 tháng 7 năm 2016 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và bot giả (+ flood)
 • 09:26, ngày 28 tháng 9 năm 2015 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra (- flood)
 • 03:33, ngày 10 tháng 5 năm 2015 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và bot giả (+ flood)
 • 16:14, ngày 21 tháng 4 năm 2015 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra (Hoạt động lần cuối vào tháng 8 năm 2014, xin "tự cấp quyền" nếu bạn có nhu cầu sử dụng tiếp :))
 • 10:36, ngày 14 tháng 8 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và bot giả
 • 12:17, ngày 12 tháng 7 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra (- flood)
 • 14:03, ngày 7 tháng 6 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ bot giả đến bot giả và người tự đánh dấu tuần tra (Thực hiện tác vụ AWB/không cần tuần tra sửa đổi)
 • 13:56, ngày 7 tháng 6 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ (không có) đến bot giả
 • 08:08, ngày 6 tháng 5 năm 2013 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ bot giả đến (không có) (đã xong)
 • 13:55, ngày 19 tháng 4 năm 2013 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ (không có) đến bot giả (theo yêu cầu)
 • 17:39, ngày 5 tháng 9 năm 2012 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ bot giả đến (không có) (đã xong)
 • 06:41, ngày 19 tháng 8 năm 2012 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn AWB từ (không có) đến bot giả