Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Sanada Yuki-kun (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 04:36, ngày 5 tháng 4 năm 2019 Sanada Yuki-kun Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động