Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng TheFriendlyRobot (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Bot, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên