Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Tran Trong Nhan (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 09:22, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tran Trong Nhan từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, dịch/viết nhiều bài)
  • 11:42, ngày 18 tháng 2 năm 2019 Tran Trong Nhan Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng