Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Tranletuhan (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Người được miễn cấm IP, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 11:54, ngày 20 tháng 1 năm 2014 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tranletuhan từ (không có) đến người được miễn cấm IP, người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên được tín nhiệm)