Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Vutuan202 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 05:33, ngày 31 tháng 8 năm 2020 Vutuan202 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 13:34, ngày 24 tháng 8 năm 2016 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Vutuan202 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo/dịch nhiều bài viết về mảng địa lý)