Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Yduocizm (Thảo luận | đóng góp)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 02:34, ngày 26 tháng 4 năm 2012 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Yduocizm từ bot giả đến (không có) (Xong)
  • 01:12, ngày 29 tháng 3 năm 2012 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Yduocizm từ (không có) đến bot giả (Tạm thời sử dụng quy định của en - thành viên có hơn 500 sửa đổi trên không gian chínha đổi)