Difference between revisions of "Sở Hùng Cừ"

no edit summary
{{Infobox Royalty
| tên = Sở Hùng Cừ
| native name = 熊渠
| tước vị = Vua nước Sở
| thêm = china