Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Stripped (album của Christina Aguilera)”

→‎Lượng tiêu thụ: Tẩy trống vì cần trình bày lại
Không có tóm lược sửa đổi
(→‎Lượng tiêu thụ: Tẩy trống vì cần trình bày lại)
| style="text-align:center;"| 181
|}
{{col-end}}
 
== Lượng tiêu thụ ==
{{certification Table Top|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Argentina|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Australia|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|number=4|relyear=2002|certyear=2004|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Austria|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|salesamount=30,000|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Brazil|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Vàng|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Canada|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|number=3|relyear=2002|certyear=2003|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Denmark|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|certyear=2004|id=17|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Germany|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Hungary|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|certyear=2004|relmonth=10|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Ireland|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|certyear=2004|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Italy|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Vàng|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Mexico|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Vàng|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|type=album|region=New Zealand|artist=Stripped|title=Christina Aguilera|award=Bạch kim|number=2|certyear=2004|certmonth=4|relyear=2002|autocat=yes|id=1403}}
{{certification Table Entry|region=Netherlands|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|number=3|salesamount=240.000|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Norway|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|salesamount=40.000|relyear=2002|relmonth=10|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Spain|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Vàng|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|region=Sweden|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|salesamount=60.000|relyear=2002|autocat=yes|format=3col|certyear=2004}}
{{certification Table Entry|region=Switzerland|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|relyear=2002|autocat=yes|format=3col}}
{{certification Table Entry|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|type=album|autocat=yes|region=United Kingdom|award=Bạch kim|number=5|relyear=2002|accessdate=2011-09-22}}</ref>}}
{{certification Table Entry|region=United States|type=album|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|award=Bạch kim|number=4|autocat=yes|format=3col|salesamount=4.300.000}}
{{certification Table Summary}}
{{certification Table Entry|title=Stripped|artist=Christina Aguilera|type=album|autocat=yes|region=Europe|award=Bạch kim|number=3|certyear=2004}}
{{Certification Table Bottom|format=3col}}
{{col-end}}
 
492

lần sửa đổi