Khác biệt giữa các bản “Quân Khăn Đỏ”

n
n
[[Chu Nguyên Chương]] thay Quách Tử Hưng bệnh mất từ năm thứ 15 (1355), là thế lực duy nhất ở phía nam [[Trường Giang]], dù là trên danh nghĩa, phục tùng chính quyền Tống. [[Từ Thọ Huy]] đã xưng đế, đặt quốc hiệu là Thiên Hoàn từ năm thứ 11 (1351); [[Trần Hữu Lượng]] soán ngôi Thọ Huy, đổi quốc hiệu là Hán từ năm thứ 20 (1360).
 
Sau khi chạy về An Phong, chính quyền Tống chỉ còn tồn tại lay lắt bên cạnh Giang Nam hành tỉnh của Chu Nguyên Chương. Tuy nhiên, Nguyên Chương vẫn dùng niên hiệu Loan Phượng cho đến khi Tiểu Minh vương Hàn Lâm Nhi chết đuổiđuối[[Qua Bộ]] (1366).
 
Kể từ khi bọn Khoách Khuếch Thiếp Mộc Nhi trấn áp thành công nghĩa quân Khăn Đỏ ở phía bắc Trường Giang, thực tế không còn lực lượng vũ trang nông dân nào nữa, cuộc chiến tranh nhân dân phản kháng phong kiến đã trở thành cuộc chiến tranh quân phiệt!