Khác biệt giữa các bản “Cấu trúc phân chia công việc”

n
n
*WBS là không phải là một bản kế hoạch dự án, hay bản tiến độ, cũng không phải một danh sách theo thứ tự thời gian (niên biểu).
*WBS không phải là một hệ thống phân cấp tổ chức, mặc dù nó có thể được sử dụng khi phân công trách nhiệm. Xem thêm: [[Ma trận phân công trách nhiệm]] (RACI) ma trận (còn được gọi là một ma trận Nhânnhân sự).
 
== Chú thích và trích dẫn ==