Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Cử”

không có tóm lược sửa đổi
|belowstyle = background:#CCCC66;
|list1 = <span style="font-size:110%">[[Cử tử Tư Dư Kỳ|Tư Dư Kỳ]]{{•}} 11 đời không rõ {{•}} [[Cử Tư Phi công|Tư Phi công]]{{•}}[[Cử Kỷ công|Kỷ công]]{{•}}[[Cử Lệ công|Lệ công]]{{•}}[[Cử Cừ Khâu công|Cừ Khâu công]]{{•}}[[Cử Lê Bỉ công|Lê Bỉ công]]{{•}}[[Cử Triển|Cử Triển]]{{•}}[[Cử Trứ Khâu công|Trứ Khâu công]]{{•}}[[Cử Giao công|Giao công]]{{•}}[[Cử Cộng công|Cộng công]]{{•}}Giao công (lần 2){{•}}8 đời không rõ{{•}}[[Cử Ngao công|Ngao công]]</span>
|below= [[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]{{•}} [[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Việt|Việt]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tây Chu|Tây Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đông Chu|Đông Chu]]
}}<noinclude>
 
61.839

lần sửa đổi