Khác biệt giữa các bản “Ngưu Phụ”

n
Robot: Sửa đổi hướng
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Thiếu năm sinh bằng Năm sinh thiếu)
n (Robot: Sửa đổi hướng)
{{rất sơ khai}}
'''Ngưu Phụ''' ([[chữ Hán]]: 牛輔; [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: Niu Fu; ???-[[192]]) là một viên tướng phục vụ dưới trướng của lãnh chúa [[Đổng Trác]] của nhà Hán thời kỳ [[Tam Quốc]] của [[Lịch sử Trung Quốc]]. Ông là con rể của Đổng Trác và là viên bộ tướng trung thành với ông này. Ngưu Phụ sau này bị chính thủ hạ của mình giết chết.
==Tiểu sử==
Ngưu Phụ phục vụ dưới trướng của Đổng Trác và được ông này gả con gái cho.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Ngưu Phụ là con rể của Đổng Trác và giữ chức Trung Lang tướng. Sau khi Lý Thôi mộ được hơn mười vạn quân, chia làm bốn đường, kéo vào Trường Anlại gặp Ngưu Phụ lúc này cũng đem năm nghìn quân đi báo thù cho bố vợ. Lý Thôi hợp hai toán làm một, sai Ngưu Phụ làm tiền khu đi trước, bốn tướng dần dần kéo đi sau.
 
Lữ Bố cùng với Lý Túc đem quân ra. Lý Túc đi trước nghênh địch, cùng Ngưu Phụ [[giao phongđấu|đánh nhau]] một trận. Ngưu Phụ chống không nổi thua chạy nhưng canh hai đêm hôm ấy, nhân lúc Lý Túc không phòng bị, Ngưu Phụ kéo quân đến cướp trại Lý Túc. Quân Lý Túc đại bại.
 
Hôm sau Lã Bố tiến binh, cùng Ngưu Phụ đối địch. Ngưu Phụ không địch nổi được Bố, cho nên lại thua chạy. Đêm hôm ấy Ngưu Phụ gọi tướng tâm phúc tên là Hồ Xích Nhi bảo rằng: "Lã Bố kiêu dũng lắm, thế khó địch nổi. Sao bằng ta không cho bọn Lý Thôi biết, ngầm giấu vàng bạc, châu báu đem dăm ba người thân tín bỏ trốn đi". Hồ Xích Nhi ưng thuận.
986.568

lần sửa đổi