Khác biệt giữa các bản “Strongylognathus caeciliae”