Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giá trị vốn hóa thị trường”