Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

không có tóm lược sửa đổi
n
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-usgov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm từ nguồn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ] (không phải chính quyền tiểu bang hoặc địa phương), hoặc là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-vngov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} từ nguồn của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hình quảng bá] dùng để quảng cáo, hoặc lấy từ các nguồn quảng bá khác
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} bìa hoặc một trang] của một cuốn sách, tập nhạc, DVD, báo, tạp chí, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hình chụp màn hình] từ một cảnh phim, chương trình TV, trò chơi điện tử, trang web, chương trình máy tính, video âm nhạc, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là biểu trưng của một [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logomtsdhl%20fur20logo%0A%3C!--%20REQUIRED20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|ArticleB%C3%A0i=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|UseD%C3%B9ng+cho=OrgT%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c%0A%3C!--%20ADDITIONAL20TH%20INFORMATIONC3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|Used_for%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|OwnerS%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|WebsiteTrang+web=%0A|HistoryL%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|CommentaryCh%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20OVERRIDE20GHI+%20FIELDSC4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|DescriptionM%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|PortionPh%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Low_resolutionPh%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|PurposeM%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|ReplaceabilityThay+th%E1%BA%BF=%0A|other_informationTh%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} tổ chức], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logomtsdhl%20fur20logo%0A%3C!--%20REQUIRED20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|ArticleB%C3%A0i=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|UseD%C3%B9ng+cho=BrandNh%C3%A3n+hi%E1%BB%87u%0A%3C!--%20ADDITIONAL20TH%20INFORMATIONC3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|Used_for%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|OwnerS%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|WebsiteTrang+web=%0A|HistoryL%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|CommentaryCh%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20OVERRIDE20GHI+%20FIELDSC4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|DescriptionM%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|PortionPh%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Low_resolutionPh%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|PurposeM%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|ReplaceabilityThay+th%E1%BA%BF=%0A|other_informationTh%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} nhãn hiệu], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logomtsdhl%20fur20logo%0A%3C!--%20REQUIRED20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|ArticleB%C3%A0i=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|UseD%C3%B9ng+cho=ProductS%E1%BA%A3n+ph%E1%BA%A9m%0A%3C%0A%3C!--%20ADDITIONAL20TH%20INFORMATIONC3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|Used_for%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|OwnerS%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|WebsiteTrang+web=%0A|HistoryL%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|CommentaryCh%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20OVERRIDE20GHI+%20FIELDSC4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|DescriptionM%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|PortionPh%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Low_resolutionPh%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|PurposeM%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|ReplaceabilityThay+th%E1%BA%BF=%0A|other_informationTh%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} sản phẩm], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logomtsdhl%20fur20logo%0A%3C!--%20REQUIRED20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|ArticleB%C3%A0i=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|UseD%C3%B9ng+cho=PublicC%C3%B4ng+%C3%20facilityADch%0A%3C!--%20ADDITIONAL20TH%20INFORMATIONC3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|Used_for%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|OwnerS%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|WebsiteTrang+web=%0A|HistoryL%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|CommentaryCh%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20OVERRIDE20GHI+%C4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%20FIELDSA6N%20--%3E%0A|DescriptionM%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|PortionPh%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Low_resolutionPh%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|PurposeM%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|ReplaceabilityThay+th%E1%BA%BF=%0A|other_informationTh%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} công trình công cộng], hoặc [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logomtsdhl%20fur20logo%0A%3C!--%20REQUIRED20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|ArticleB%C3%A0i=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|Purpose=M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch%0A%3C!--%20ADDITIONAL20TH%20INFORMATIONC3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|Used_for%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|OwnerS%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|WebsiteTrang+web=%0A|HistoryL%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|CommentaryCh%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20OVERRIDE20GHI+%20FIELDSC4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|DescriptionM%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|SourceNgu%E1%BB%93n=%0A|PortionPh%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Low_resolutionPh%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|ReplaceabilityThay+th%E1%BA%BF=%0A|other_informationTh%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} vật khác].
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hình in trên tem, hoặc trên tiền tệ]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-internet}} hình lấy từ trang web nào đó]
* Nó [[Special:Upload|từ nguồn khác các nguồn trên]]