Khác biệt giữa các bản “Đại Thế Chí”

không có tóm lược sửa đổi
[[Hình:Chinese temple bouddha.jpg|nhỏ|Đức Đại Thế Chí bên trái đức A Di Đà]]
'''Đại Thế Chí''' là một vị [[bồ tát]] của ánh sáng trí tuệ trong [[Phật giáo]] [[đại thừa]]
 
==Ý nghĩa danh hiệu==
Bồ tát Đại thế chí còn gọi là Đắc đại thế Bồ tát, Đại tinh tấn Bồ tát, Vô biên quang Bồ tát... Đại thế chí Bồ tát vì Bồ tát dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng sanh trong mười phương thế giới thoát khổ thành tựu quả vị Vô thượng bồ đề. Đắc đại thế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới điều phục và tiếp độ hạng chúng sanh cang cường khó độ. Đại tinh tấn Bồ tát vì Bồ tát có sức tinh tấn vĩ đại, điều phục các phiền não và giáo hoá chúng sanh không bao giờ mệt mỏi. Vô biên quang Bồ tát vì nơi thân Bồ tát có màu vàng tử kim chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh nào có duyên thấy liền được thấy ánh quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở khắp mười phương thế giới.
 
==Tiền thân của Bồ tát==
Theo kinh ''Quán vô lượng thọ'', vô lượng hằng sa kiếp về trước thời Phật Bảo tạng, ngài là thái tử Ni maMa và Bồ tát Quán thế âm là thái tử Bất huyềnHuyền con của vua Vô tránhTránh niệmNiệm. Bấy giờ vua Vô tránh niệm cùng với hai vị thái tử đến đạo tràng cúng dường Phật Bảo tạng. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, vua cùng hai vị thái tử phát [[Bồ đề tâm]]... được [[Phật]] thọ ký tương lai sẽ thành Phật.
 
Vua Vô tránh niệm tương lai sẽ thành Phật hiệu là [[A Di Đà]] Như lai ở thế giới Tây phương Cực Lạc, thái tử Bất huyền sẽ thành Phật hiệu là Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như lai, còn thái tử Ni ma sẽ thành Phật hiệu là Thiện trụ công đức bảo vương Như lai.
==Tham khảo==
*''Ý nghĩa vía Phật - Bồ Tát trong năm'' (Nhiều tác giả)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nnn4n4n31n343tq83a3q3m3237nnn Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát]
*[http://www.thuvienhoasen.org/tapchiphatgiao-botatdaithechi.htm Bồ tát Đại Thế Chí]
 
 
[[Thể loại:Bồ Tát]]