Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
 
===Lừa trốn về Cẩm Châu===
Đại Thọ nói với [[Thạch Đình Trụ]], tướng Kim đảm trách việc đàm phán nhận hàng, rằng: “Người“''Người làm sao không chết cho được? Nay không thể trung với nước, cũng muốn bào toàn cho vợ con. Vợ con ta ở Cẩm Châu, Hoàng Thái Cực có cách nào giúp ta gặp được vợ con chăng?''” Hoàng Thái Cực lệnh cho Đình Trụ cùng Đạt Hải trở lại ban dụ, lập tức yêu cầu Đại Thọ trình bày mưu kế. Ông sai Trung quân phó tướng [[Thi Đại Dũng]] đến doanh Kim, nói rằng sau khi đầu hàng sẽ soái tùy tòng vờ trốn thoát về Cẩm Châu, tìm cơ hội dâng thành.
 
Ngày 28 tháng 10, Đại Thọ mở cửa thành, đưa toàn bộ quan, tướng đến doanh Kim, được Hoàng Thái Cực tiếp đón trọng thể.
 
Hôm sau, Hoàng Thái Cực mệnh bọn Bối lặc [[A Ba Thái]] đem 4000 người mặc trang phục [[nhà Hán|Hán]], theo Đại Thọ đi lấy Cẩm Châu, gặp sương mù dày đặc, không thể lên đường. Hôm sau nữa là ngày sóc của tháng 11, Đại Thọ đưa cháu trai [[Tổ Trạch Viễn|Trạch Viễn]] cùng 26 tùy tùng vào Cẩm Châu, được Thạch Đình Trụ, [[Khố Nhĩ Triền]] đưa tiễn, trong đêm vượt Tiểu Lăng Hà, lên bờ thì đi bộ.
 
Mấy ngày sau, Đại Thọ từ Cẩm Châu truyền lời với các tướng rằng: “Ngày trước lên đường vội vã, tùy tùng ít ỏi, (mà) phủ thành phòng ngự nghiêm ngặt, quân đội đông đảo, chưa thể ra tay.” Lại sai sứ báo với Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực gởi thư trả lời, dặn chớ quên lời hẹn trước.
 
Mấy ngày sau, Đại Thọ từ Cẩm Châu truyền lời với các tướng rằng: “Ngày“''Ngày trước lên đường vội vã, tùy tùng ít ỏi, (mà) phủ thành phòng ngự nghiêm ngặt, quân đội đông đảo, chưa thể ra tay.''” Lại sai sứ báo với Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực gởi thư trả lời, dặn chớ quên lời hẹn trước.
 
==10 năm giữ Cẩm Châu==