Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Những yếu kém==
 
===TựDân chủ và tự do kinh doanh bịtế thuchính hẹptrị===
 
===Khai thác và bóc lột===
2.075

lần sửa đổi