Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

không có tóm lược sửa đổi
:<math> \hat{V} = V = V(\bold{r},t) </math>
:<math> \hat{V}</math> là [[ toán tử tuyến tính Hermit ]] với đại lượng quan sát là [[thế năng]].
:<math>\hat{T} = \frac{\bold{\hat{p}}\cdot\bold{\hat{p}}}{2m} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2</math>
xem[[Table of QM operators]]
:<math> \hat{T}</math> là [[ toán tử tuyến tính Hermit ]] với đại lượng quan sát là [[động năng]].
61

lần sửa đổi