Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

không có tóm lược sửa đổi
:<math> \hat{V}</math> là [[ toán tử tuyến tính Hermit ]] với đại lượng quan sát là [[thế năng]].
:<math>\hat{T} = \frac{\bold{\hat{p}}\cdot\bold{\hat{p}}}{2m} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2</math>
 
<math> \mathbf{\hat{p}} = -i \hbar \nabla \,\!</math>
:<math> \hat{p}</math> là [[ toán tử tuyến tính Hermit ]] với đại lượng quan sát là [[động lượng]].
<math> \mathbf{\hat{p}} = -i \hbar \nabla \,\!</math>
 
:<math> \hat{T}</math> là [[ toán tử tuyến tính Hermit ]] với đại lượng quan sát là [[động năng]].
Kết hợp 2 toán tử trên, ta có [[toán tử Hamilton]] được sử dụng trong [[phương trình Schrödinger]]
:<math>\begin{align} \hat{H} & = \hat{T} + \hat{V} \\
& = \frac{\bold\hat{p}\cdot\bold\hat{p}}{2m}+ V(\mathbf{r},t) \\
& = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+ V(\mathbf{r},t)
\end{align} </math>
61

lần sửa đổi