Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

''Xem bài viết chính [[ phương trình Schrodinger]]
 
Cho [[hàm sóng]] <math>\Psi(\mathbf{r},t)</math>.Ta có [[phương trình Schrödinger]] phụ thuộc vào thời gian của hàm sóng đó là
::<math>i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t) = \hat H \Psi(\mathbf{r},t)</math>.
Trong đó <math>\hat H</math> là [[toán tử Hamilton]].
61

lần sửa đổi