Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

Trong đó <math>\hat H</math> là [[toán tử Hamilton]].
Giả sử <math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> có thể viết dưới dạng tích hàm theo thời gian với hàm sóng tại thời điểm t=0;
<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> =<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math> :<math> \hat{f}</math> (xt)
 
 
61

lần sửa đổi