Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

Trong đó <math>\hat H</math> là [[toán tử Hamilton]].
Giả sử <math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> có thể viết dưới dạng tích hàm theo thời gian với hàm sóng tại thời điểm t=0;
<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> =<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math> :<math> {f(t)}</math>
Đạo hàm theo t.Ta có:
<math> {df(t)}</math> / <math> {dt}</math>=<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math>
 
 
 
61

lần sửa đổi