Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> =<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math> <math> {f(t)}</math>
Đạo hàm theo t.Ta có:
=<math> {df\Psi(t)/\mathbf{r},0)</math> <math> {dtdf(t)/}</math> <math>\Psi(\mathbf {rdt},0)</math>
Và đạo hàm bậc 2 theo x
 
::<math>frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t)
 
 
[[Thể loại:Cơ học Hamilton]]
61

lần sửa đổi