Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> =<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math> <math> {f(t)}</math>
Đạo hàm theo t.Ta có:
::<math>\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t) )</math>=<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math><math> {df(t)/}</math> <math> {dt}</math>
Và đạo hàm bậc 2 theo x
::<math>\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t) )</math><math>\{\partial t} </math>/
 
61

lần sửa đổi