Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

Đạo hàm theo t.Ta có:
<math>\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t) </math>=<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math><math> {df(t)/}</math> <math> {dt}</math>
Và đạo hàm bậc 2 theo r.Ta cso
::<math>\frac{\partial}{\partial t} \Psi^2(\mathbf{r},\,t)}\</math>/ <math>partial x^2 </math>/
 
61

lần sửa đổi