Khác biệt giữa các bản “Sắp xếp vun đống”

*: và vun lại mảng '''a'''[1..6] ta được mảng '''a'''=(6,4,5,3,2,1,7)
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[6]: '''a'''=(1,4,5,3,2,6,'''7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..5] ta được mảng '''a'''=(5,4,21,3,12,'''6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[5]: '''a'''=(1,4,2,3,'''5,6,7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..4] ta được mảng '''a'''=(4,3,2,1,2,'''5,6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[4]: '''a'''=(1,3,2,'''4,5,6,7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..3] ta được mảng '''a'''=(3,1,2,1,'''4,5,6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[3]: '''a'''=(2,1,'''3,4,5,6,7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..2] ta được mảng '''a'''=(2,1,'''3,4,5,6,7''')
Người dùng vô danh