Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Scolopax celebensis”