Khác biệt giữa các bản “Tỉ trọng”

Tỉ trọng không phải khái niệm chỉ dành cho xăng dầu
(Tỉ trọng không phải khái niệm chỉ dành cho xăng dầu)
- Theo GOST : tỷ trọng được xác định ở 20 độ C
 
Ý nghĩa :
 
+ Phản ánh mức độ nặng nhẹ của sản phẩm xăng dầu, mức độ bay hơi, khả năng phun sương của nhiên liệu
 
+ Khi kết hợp với một số chỉ tiêu khác có thể xác định được sự phân bố của hydrocacbon
 
+ Là căn cứ để phát hiện sự lẫn loại của các sản phẩm khác vào sản phẩm đang xác định
 
+ Đối với dầu mỏ là căn cứ để phân loại
 
+ Được sử dụng để chuyển đổi giữa đơn vị khối lượng và đơn vị thể tích trong kinh doanh xăng dầu
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh