Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

== Chú giải ==
-->
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* Thông tin trên trang chủ [http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/103467/103497 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam]