Khác biệt giữa các bản “Căn bậc n”

 
:<math>\frac{1}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})} = \frac{\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{a+b} \,.</math>
 
== Chuỗi vô hạn ==
Căn thức hay căn có thể biểu diễn dưới dạng [[chuỗi vô hạn]]
 
:<math>
(1+x)^{s/t} = \sum_{n=0}^\infty \frac{\prod_{k=0}^{n-1} (s-kt)}{n!t^n}x^n
</math>
 
với <math>|x|<1</math>. Biểu thức này được rút ra từ [[chuỗi nhị thức]].
 
{{sơ khai toán học}}
7.079

lần sửa đổi