Khác biệt giữa các bản “Vân Phong”

+CHN Text
(+CHN Text)
 
==Nguyên bản Hán văn==
<div class="toccolours">
□第三世一人□□□□□□□□□□
雲峯禪師
昇龍京開國寺雲峯禪師〖一名主峯〗永康𨛦慈廉人
也阮氏母懷娠時齋素持(1)經生而神光照室
雙親感異許以出家及長師事超類善會禪
師爲入室弟子宻扣玄機禪學曰(2)益會嘗謂
師云生死事大直須打底師問云生死到來
如何迴避會云管取無生死處迴避又問如
何是無生死處會云於生死中會取始得師
云作麽生會會云偁且去日暮即來師便如
 
期果至會云待朝明日眾與汝證明師豁然
省悟禮拜會云汝見什麽道理師云某甲領
也會云汝作麽生師竪拳云不肖遮箇會便
休以後周顯德三年丙辰示寂□□□□□
#Bản khắc 〖⿰扌夺〗
#曰 có lẽ là 日 (nhật), không thấy LMT hiệu đính
 
</div>
 
==Chú thích==
#Theo Tây Hồ chí, phần về Cổ tích, ghi: ''Chùa Khai Quốc ở tại bờ sông Nhị hà, phía bắc của hồ Tây, nay là bến Yên Phụ.''
4.718

lần sửa đổi