Khác biệt giữa các bản “Vân Phong”

n
<div class="toccolours">
□第三世一人□□□□□□□□□□
:雲峯禪師
昇龍京開國寺雲峯禪師〖一名主峯〗永康𨛦慈廉人
也阮氏母懷娠時齋素持(1)經生而神光照室
4.718

lần sửa đổi