Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers 1400-1600”

Trang mới: “<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:760 Define $bold = fontsize:M shift:(10,-7) Colors = id:offWhite value:rgb(0.9…”
(Trang mới: “<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:760 Define $bold = fontsize:M shift:(10,-7) Colors = id:offWhite value:rgb(0.9…”)
(Không có sự khác biệt)
18

lần sửa đổi