Khác biệt giữa các bản “Phân phối Bernoulli”

không có tóm lược sửa đổi
[[Hàm khối xác suất]] <math>f</math> của phân phối này là
 
: <math> f(k;p) = \begin{cases} p & \text{nếuneu }k=1, \\[6pt]
1-p & \text {nếuneu }k=0.\end{cases}</math>
 
Nó còn được thể hiện dưới dạng
 
:<math>f(k;p) = p^k (1-p)^{1-k}\!\quad \text{vớivoi }k\in\{0,1\}.</math>
 
[[Giá trị kỳ vọng]] của một biến ngẫu nhiên Bernoulli <math>X</math> là <math>E\left(X\right)=p</math>, và [[phương sai]] của nó sẽ là :<math>\textrm{Var}\left(X\right)=p\left(1-p\right).\,</math>
7.079

lần sửa đổi