Guinness World Record

Gia nhập ngày 16 tháng 5 năm 2013