Guinness World Record

Gia nhập ngày 16 tháng 5 năm 2013
*'''Chính thức gia nhập Wikipedia ngày 19.4.2011
* '''Đống góp trong 6 dự án của Wiki'''
* '''292302 bài Viết khởi tạo (Bao gồm các trang đã chuyển hướng và tài khoản [[Thành viên: Unitedchinejapan]] và [[Thành viên: Dương Anh Vũ - Guinness]])'''
* '''Hơn 4000 chỉnh sửa'''
* '''Ngày 17.8.2012 đánh dấu đạt móc 100 bài viết khởi tạo trên wikipedia tiếng Việt'''
*'''Ngày 17.5.2013 đánh dấu đạt móc 300 bài viết khởi tạo trên wikipedia tiếng Việt'''
* '''Ngày 26.7.2012 đánh dấu đạt móc 1000 chỉnh sửa trên wikipedia.org'''
* '''Ngày 29.8.2012 đánh dấu đạt móc 2000 chỉnh sửa trên wikipedia.org'''
97

lần sửa đổi