Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tư Mã Luân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Họ Tư Mã từ năm 251 đã nắm được quyền chính của [[nhà Ngụy]], trải qua ba đời là Tuyên đế Tư Mã Ý (phụ thân Tư Mã Luân), Cảnh đế Tư Mã Sư và Văn đế [[Tư Mã Chiêu]] (hai người anh của ông). Đến năm 265, con Tư Mã Chiêu là [[Tư Mã Viêm]] cướp ngôi [[nhà Ngụy]], lập ra [[nhà Tấn]], tự xưng là [[Tấn Vũ đế]]. Vũ đế phong cho Tư Mã Luân làm Lang Tà quận vương.
==Thời Vũ đế và đầu Huệ đế==
 
Trong thời gian Tấn Vũ đế ở ngôi, Tư Mã Luân từng đồng mưu với đình úy Đỗ Hữu Chánh phạm tội, nhưng [[Tấn Vũ đế]] thương tình ông là người trong hoàng tộc, nên miễn tội. Sau đó, lại phong cho Tư Mã Luân làm Hành Đng trung lang tướngng, Tuyên Uy tướng quân.
Vốn [[Tấn Huệ Đế]] ở ngôi, là ông vua đần độn, để Giả Hoàng hậu ([[Giả Nam Phong]]) tha hồ làm bậy, nhũng nhiễu triều chính. Bà dùng kế phế Thái tử Tư Mã Duật đi. [[Sĩ Ỷ]] và [[Tư Mã Nhã]] muốn phục thù cho Thái tử Duật, bèn nhờ cậy Tư Mã Luân. Tư Mã Luân so với Tấn Huệ Đế là thuộc hàng ông, mà so với [[Tư Mã Duật]] là đến hàng cụ. Tư Mã Luân bèn rêu rao rằng sẽ đem quân về triều giúp Tư Mã Duật, Giả hậu sợ, giết Duật đi. Luân lấy cớ đó, tiến quân về triều, diệt các thế lực của Giả, rồi xông thẳng vào cung đòi giết Giả hậu.
 
Vào giữa những năm Hàm Ninh (275-280, niên hiệu thứ 2 của Vũ đế), Tư Mã Luân được phong làm Triệu vương. Sau đó, ông tiếp tục được phong làm An Bắc tướng quân. Đến năm đầu Nguyên Khang (niên hiệu của [[Tấn Huệ đế]] con Tấn Vũ đế), ông lại được phong làm Chinh Tây tướng quân, Khai phủ Nghi Đồng tam ti và được giao trấn thủ đất Quan Trung. Tuy nhiên sau đó do Tư Mã Luân bị triệu về cung, làm Thái phó cho thái tử Tư Mã Duật.
==Giết Giả Nam Phong==
 
[[Tấn Huệ Đế]] là ông vua đần độn, để Giả Hoàng hậu ([[Giả Nam Phong]]) nhũng nhiễu, thao túng và chiếm đoạt triều chính. Tư Mã Luân có bèn thiết lập quan hệ với Giả Nam Phong.
 
Năm 299, Giả Nam Phong vu cho thái tử Tư Mã Duật<ref>Tư Mã Duật không phải là con của Giả hậu</ref> tội phản nghịch, mang ra an trí ở thành Kim Dung. Các đại thần [[Sĩ Ỷ]] và [[Tư Mã Nhã]] muốn phục ngôi [[thái tử]], bèn nhờ cậy Triệu vương Tư Mã Luân giúp đỡ. Tư Mã Luân so với Tấn Huệ Đế là thuộc hàng ông, mà so với [[Tư Mã Duật]] là đến hàng cụ. Tư Mã Luân muốn có cớ đánh Giả hậu, bèn nhận lời, phao tin rằng triều thần muốn phục ngôi thái tử để phế Giả hậu. Giả hậu sợ hãi, bèn sai người hạ sát thái tử Duật ở nơi giam cầm.
 
Tư Mã Luân nghe tin thái tử bị giết, bèn lấy cớ báo thù, hợp quân với Tề vương Tư Mã Quýnh<ref>Là con trai Tư Mã Du, cháu chắt Tư Mã Ý</ref> tiến quân vào triều, diệt các thế lực của Giả, rồi xông thẳng vào cung bắt sống Giả Nam Phong
 
==Lên ngôi==