Khác biệt giữa các bản “Nam Hán Cao Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
==Chiến tranh với Giao Châu==
 
Năm [[930]], Lưu Nghiễm cử Lý Khắc Chính<ref>Thông giám (Trường Hưng 1), Tân Ngũ đại sử, Nam Hán thế gia chép tên viên tướng nhà Nam Hán này là Lương Khắc Trinh.</ref> cầm quân chinh phạt Giao Châu, bắt được [[Tiết độ sứ]] [[Tĩnh Hải quân]] là [[Khúc Thừa Mỹ]] đem về Nam Hán. Sau đó ông cử Lý Tiến sang làm thứ sử.
 
Nhưng đến năm 931, quân Nam Hán phải rút khỏi Giao Châu trước sự tấn công của [[Dương Đình Nghệ]]. Lý Tiến bỏ thành, sau đó đạo viện binh của Trần Bảo sang cũng bị đánh bại. Bảo bị giết chết.