Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Lê Chí Quang”

Bỏ dấu các thảo luận theo đề nghị của Mekong Bluesman
(Bỏ dấu các thảo luận theo đề nghị của Mekong Bluesman)
{{nhạy cảm}}
{{giữ bình tĩnh}}
Vietnam Net la totổ chucchức ngonngôn luanluận docđộc laplập doiđối voivới chinhchính phuphủ MyMỹ va khongkhông tuantuân thuthủ luatluật phappháp nuocnước MyMỹ. DoĐó cungcũng la motmột susự thatthật nhungnhưng khongkhông duocđược neunêu lenlên do nguoingười vietviết baibài naynày co POV thienthiên lechlệch. DaĐã suasửa lailại trung laplập honhơn.[[User:Tttrung|Tttrung]] 18:30, 29 tháng 3 2005 (UTC)
:Cái chú thích của tôi trong phần Liên Kết nói rằng Viêt Nam Net là một "site trực thuộc và bị kiểm duyệt bởi chính quyền Việt Nam." Tôi không nói gì về việc tuân thủ luật pháp nước nào hết. Tôi không hiểu tại sao anh xóa cái chú thích của tôi để thay bằng cụm từ "site tuân thủ luật pháp Việt Nam." Cái của anh nói có thể đúng nhưng cái của tôi nói cũng hoàn toàn không sai. Ngay chính anh cũng đồng ý đó là sự thật.
:Vấn đề ở đây là cái chú thích nào là cần thiết hơn trong Wiki. Người đọc web, đặc biệt là ở nước ngoài, thường cho rằng những web site tin tức là của các cơ quan truyền thông độc lập và không bị kiểm duyệt như bị kiểm duyệt ở Việt Nam. Vì vậy, khi chúng ta đưa lên một cái link đến một web site truyền thông, đặc biệt là khi cái web site đó trình bày kiểu như là một cái site tin tức bình thường, trong khi thật ra nó là một công cụ tuyên truyền của và bị kiểm duyệt bởi một phe trong câu chuyện của cái mục mà chúng ta đang viết, chúng ta cần công bằng với phe bên kia và ghi rõ xuất xứ của cái link.
 
Tôi đồng ý với [[User:DHN]]. Xét cho cùng, chúng ta không có gì đảm bảo là các Website lớn là độc lập, không chịu sự chi phối của một tổ chức hay chính quyền nào đó. Bản thân các từ độc lập, tự do cũng rất tương đối. [[User:Vương Ngân Hà]]
:Đồng ý với Vương Ngân Hà.
:Dong y voi Vuong Ngan Ha.
:Nguyen Ai Viet, neunếu thichthích, anh co thethể chuchú thichthích themthêm vevề BBC trong caccác trang anh vietviết.
:http://www.bbc.co.uk/info/running/
:"The BBC is run in the interests of its viewers and listeners. Twelve Governors act as trustees of the public interest and regulate the BBC. They are appointed by the Queen on advice from ministers. "
:BBC duocđược dieuđiều hanhhành boibởi nhanhà nuocnước Anh dođó. KhongKhông thaythấy anh co hunghứng thuthú gi vietviết susự thatthật naynày vaovào. ToiTôi thaythấy thamthậm chichí vietviết VNN la congcông ty vietViệt namNam cungcũng hoihơi thuathừa, nhungnhưng thoithôi kekệ no, toitôi cungcũng chanchán noinói chuyenchuyện vevề vanvấn deđề naynày voivới nguoingười co POV quaquá thienthiên lechlệch nhunhư anh.:[[User:Tttrung|Tttrung]] 09:18, 31 tháng 3 2005 (UTC)
:[[User:Tttrung|Tttrung]] 09:18, 31 tháng 3 2005 (UTC)
::Tuy BBC là một công ty điều hành bởi nhà nước Anh, nhà nước Anh không phải là một phía dính líu đến đề tài. Nếu một đề tài có liên quan đến chính quyền Anh và có link đến BBC thì ta nên viết câu đó. [[User:DHN|DHN]] 09:25, 31 tháng 3 2005 (UTC)
 
DungĐúng thethế DHN, neunếu deđề taitài co dinhdính liulíu denđến chinhchính quyenquyền Anh, hoachoặc MyMỹ (dongđồng minh chinhchính tritrị cuacủa Anh) hoachoặc nhungnhững nguoingười VietViệt Nam CongCộng Hoahòa cu (dongđồng minh chinhchính tritrị cuacủa Anh va nhannhận duocđược giupgiúp dođỡ vevề chinhchính tritrị, kinh tetế tutừ Anh va MyMỹ) va VietViệt Nam (nhieu nhiều khi dungđứng o phiaphía doiđối laplập chinhchính tritrị voivới Anh va MyMỹ, va co thethể bibị caccác susự chongchống doiđối co hohỗ trotrợ vevề kinh tetế tutừ Anh va MyMỹ) thithì ta moimới nennên cho chi tiettiết này nayvào vao. [[User:Tttrung|Tttrung]] 09:39, 31 tháng 3 2005 (UTC)
 
Gửi [[User: Tttrung|Tttrung]]
 
[[User:Vương Ngân Hà]]
:Thanks Vuong Ngan Ha, nhieunhiều suy nghinghĩ cuacủa banbạn cungcũng la suy nghinghĩ cuacủa toitôi dođó. ToiTôi hy vongvọng trang naynày cuacủa chungchúng ta sesẽ ngayngày cangcàng lonlớn, deđể thu huthút caccác banbạn o Vietchúng Namta vaovào, deđể cho caccác chuchủ deđề chinhchính tritrị dođỡ bibị [http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_bias systemic bias], daiđại diendiện tiengtiếng noinói cuacủa dađa sosố nguoingười VN, honhơn la nhungnhững nguoingười haihải ngoaingoại chungchúng ta. NhungNhững gi toitôi co thethể lamlàm duocđược hienhiện nay la lamlàm caccác chuchủ deđề chinhchính tritrị cangcàng gangần trung laplập cangcàng tottốt thoithôi.[[User:Tttrung|Tttrung]] 12:07, 31 tháng 3 2005 (UTC)
::Tôi tưởng mọi người đã đồng ý rằng chú thích Vietnam Net là một công ty thuộc nhà nước VN là một chú thích cần thiết. Không ngờ anh Tttrung lại tạo ra cả một mục từ tựa đề Vietnam Net hòng di chuyển cái chú thích đó sang cái mục từ riêng đó. Không hiểu có điều gì mà lại muốn dấu cái chú thích đó đi như vậy. Tôi nghĩ chỉ có những người trong chính quyền VN mới muốn tìm cách dấu diếm những chi tiết đó hòng tiếp tục lừa bịp công chúng. Nếu không thì việc gì không để yên cái chú thích ngắn gọn trung thực đó ở trang chính của mục từ, nơi nó cần được hiển thị.
::Cái mục từ tựa Vietnam Net tôi nghĩ anh tạo nó ra chỉ để kiếm cớ bỏ cái chú thích này đi. Mặc dù tôi nghĩ việc tạo mục từ để giải thích về từng web site như Vietnam Net, CNN, BBC thật là vô bổ, tôi sẽ không xen vào việc đó. Nếu anh thấy thích tạo những mục từ nói về từng web site, xin mời tự nhiên. Nhưng đừng tạo nó ra chỉ để kiếm cớ bỏ cái chú thích cần thiết trên trang này.
::Vì vậy tôi đã mạo mụi đánh lại cái chú thích rằng Vietnam Net (VNN) trực thuộc sỡ hữu của chính quyền VN. Tôi đã nhượng bộ bằng cách không đòi hỏi phải chú thích luôn việc chính quyền VN không những sỡ hữu mà còn kiểm duyệt VNN, mặc dù tôi vẫn nghĩ chú thích luôn về sự kiểm duyệt là cần thiết. Hy vọng người đọc khi thấy chú thích về sự sỡ hữu sẽ tự suy ra hay tìm hiểu về chế độ kiểm duyệt.
::[[User:Nguyenaiviet|Nguyenaiviet]]
:::Truoc dayTrước chuađây cochưa muc tumục từ VNN thithì toitôinghĩ nghiđể dechú chuthích thichđem demlại laithêm them thongthông tin cho banbạn docđọc. NhungNhưng nay co mucmục tutừ vevề VNN, khongkhông cancần dechú chu thichthích, vi chuchú thichthích naynày không chứa khong(hoặc chua) dayđầy duđủ toantoàn bobộ bucbức tranh vevề (hoặc vẽ) VNN. ViecViệc cung capcấp thongthông tin dayđầy duđủ vevề VNN sesẽ mang denđến cho banbạn docđọc nhieunhiều thongthông tin honhơn, va motmột bucbức tranh hoanhoàn thienthiện honhơn vevề VNN, khongkhông chi laphải mot vaivài chi tiettiết chonchọn loclọc. NeuNếu chichỉ chonchọn loclọc vaira vài chi tiettiết rađể detrưng trung baybày, thithì sesẽ mang tinhtính chatchất thienthiên vivị. VNNlaVNN là website lonlớn, duocđược nhacnhắc den nhieuđến trong caccác baibài vietviết o wiki, viecviệc duađưa mucmục tutừ naynày vaovào la cancần thietthiết.. ThucThực ra truoctrước khi vuvụ naynày nonổ ra, toitôi cungcũng khongkhông nghinghĩ denđến chuyenchuyện duađưa VNN vaovào. ToiTôi hienhiện khongkhông lamlàm viecviệc cho chinhchính phuphủ Viet Việt Nam, khongkhông phaiphải la nguoingười Dangcủa CongĐảng SanCộng Sản, toitôi la motmột nguoingười VietViệt dangđang songsống o Phap.Pháp
:::NhanNhân dayđây toitôi cungcũng muonmuốn chuchủ dongđộng hoahòa giaigiải voivới anh VietViệt. ToiTôithấy thaycác cacbài baiviết viet cuacủa anh thatthật tuyettuyệt, chichỉ co dieuđiều thinhthỉnh thoanhthoảng chuachưa trung laplập. Xin phepphép duocđược goigợi yý anh, khichủ naođề chuvề demột vesố mot sonhân tucạn nhan cua Viet Nam can kietkiệt, mong anh timtìm hieuhiểu va vietviết vevề nhungnhững gi hay ho cuacủa VietViệt Nam ma thethế gioigiới deuđều khen.
:::[[User:Tttrung|Tttrung]] 06:01, 4 tháng 4 2005 (UTC)
::::Cảm ơn anh có lời khen các bài viết của tôi. Và cũng cảm ơn anh về lời gợi ý. Tôi đồng ý với anh là mặc dù sứ mạng của chúng ta ở Wiki không phải là làm sứ giả cho Việt Nam trên thế giới, để mà tốt khoe xấu che, nhưng mà là người Việt Nam thì ai lại không thấy sung sướng hơn khi được đọc và viết về những cái hay ho của dân tộc. Cũng như anh, tôi cũng thích viết về những gì làm tôi cảm thấy hãnh diện là người Việt Nam.
172

lần sửa đổi