Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng luân”

* 3. Nếu <math> \alpha</math> ~ <math>\alpha_1 </math> và <math> \beta</math> ~<math>\beta_1 </math> thì <math> \alpha \cdot \beta</math> ~ <math>\alpha_1 \cdot \beta_1 </math>. Thì chúng ta có thể định nghĩa <math>[a]\cdot [b]=[\alpha\cdot \beta] </math>.<ref name = "hqvu"/>
* 4. Nếu <math>\alpha </math> là đường từ <math>a </math> sang <math> b</math> thì <math>\alpha \cdot \alpha^{-1} </math> là đồng luân chứa vòng tại <math>a </math>.<ref name = "hqvu"/>
* 5. Đặt <math> \gamma</math> là đường từ <math> x_0</math> sang <math>y_0 </math>, <math>\pi_1(X,y_0) </math> là nhóm cơ bản của <math>X</math> tại <math>x_0</math> thì ánh xạ:
:<math> \gamma^*: \pi_1(X,x_0) \rarr \pi_1(X,y_0)</math>
:::::<math> [f]\mapsto [\gamma^{-1}\cdot f \cdot \gamma][</math>
177

lần sửa đổi