Khác biệt giữa các bản “Viên Chiếu”

n
*''Tán Viên Giác Kinh.''
*''Thập Nhị Bồ-tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng.''
*''Tham Đồ Hiển Quyết (1 quyển).''
*''Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn.''
 
==Chú thích==
#{{note|tam-quan}}''Tức ba phép tu thiền định kê ra trong kinh Viên giác nhằm đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, đây là samatha (Phạn: samatha), tam ma bạt đề (samàpatti) và thiền na (dhyàna).